Over de Stichting

1. Doelstelling

De C.S.Oolgaardtstichting ondersteunt met haar fonds activiteiten voor jongeren op het terrein van zingeving en vorming. Activiteiten, met een vernieuwend karakter, die leiden tot bestaansverheldering, een zelfstandig oordeelsvermogen tot maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Activiteiten, die mensen tot hun recht laten komen. Dit vanuit het streven naar een humane, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.  De stichting heeft sinds 1916 dit als doelstelling.

De C.S.Oolgaardtstichting stelt vanuit die algemene doelstelling, jaarlijks een bedrag ter beschikking voor individuele financiële ondersteuning aan jonge mensen, die zonder zo’n aanvullend steuntje een studie of vorming niet kunnen voortzetten en die voor hun vorming essentieel is.

Ook kan ondersteuning worden gevraagd voor startende projecten die passen binnen de doelstelling en het werkgebied van het fonds van de stichting vallen. Het fonds werkt daarbij alleen aanvullend op bestaande subsidieregelingen en andere reguliere financieringsvormen. Ondersteuning is tijdelijk en mag niet leiden tot afhankelijkheid van het fonds. Het gaat zo enerzijds om start-, overbrugging- of stimuleringsbijdragen voor projecten, waarbij uitzicht is op een structurele financiering of om bijdragen in eenmalige activiteiten/evenementen of projecten

De C.S. Oolgaardt Stichting

De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling , het fiscaal nummer is   8044.21.444 .

2. Samenstelling van het bestuur

Dhr. Rikus Wolbers, voorzitter
Mevr. Ellen Luteijn, secretaris
Dhr. Martin van Schijndel, penningmeester
Dhr. Martijn Vooren, bestuurslid

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Er is geen directie en er zijn geen werknemers. Bestuursleden kunnen werkelijk gemaakte kosten declareren.

Voor de stichting is een vrijwilliger actief, deze ontvangt een vrijwilligersvergoeding i.v.m. te maken kosten.

3. Financiën 2017

In onderstaand overzicht vindt U de balans van de C.S. Oolgaardt Stichting over de jaren 2017. De C.S. Oolgaardt Stichting is een algemeen nut beogende instelling en wil hiermee voldoen aan de gevraagde transparantie ten aanzien van herkomst en bestemming van haar middelen.

Verder zijn in bijgaande link de volledige cijfers van de Stichting opgenomen

Financiele rapportage 2017 ANBI CS Oolgaardt Stichting

4. Activiteiten in 2017

De Oolgaardtstichting heeft in de 2017 meerdere projecten en activiteiten gesteund. Deel ervan had nog betrekking op de afronding van projecten naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan in 2016. Daarnaast zijn ook in 2017 weer interessante en goede projecten aangevraagd en ondersteund

In bijgevoegde link vindt u een overzicht van de projecten en activiteiten.

Jaarverslag C.S. Oolgaardtstichting 2017